Stichting Illustre Dordracum opent Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof

Van Stichting Illustre Dordracum ontvingen wij onlangs onderstaand persbericht met het verzoek deze informatie te verspreiden onder onze leden.

PERSBERICHT

Dordrecht, juni 2015

Waar het allemaal begon…
Deze prachtige Dordtse locatie zullen de meesten van u direct herkennen. Hier heeft Koning Willem Alexander op Koningsdag 2015 het museum “Hof van Nederland” geopend. Een locatie waar aandacht wordt geschonken aan de Eerste Vrije Statenvergadering en aan de geschiedenis van Dordrecht.

Stichting Illustre Dordracum gaat zich als Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof vestigen in het statige pand Hof 15, recht tegenover het Hof van Nederland.

De nieuwe locatie is niet helemaal toevallig, want de Statenzaal is de plek waar op 14 april 2009 de geboorte van onze stichting heeft plaatsgevonden. Na een stormachtige groei hopen we zes jaar later de 1000e lezer van ons cultuurhistorisch tijdschrift Dordrecht Monumenteel in datzelfde Hof te mogen
verwelkomen!

Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof
Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof wordt met al haar faciliteiten exclusief ter beschikking gesteld aan donateur-leden van Stichting Illustre Dordracum. De ‘documentatie’ in het Augustijnenhof zal bestaan uit een bibliotheek met een omvangrijke hoeveelheid boeken en tijdschriften over de geschiedenis van Dordrecht. Hiernaast zullen er plekken met computers worden geïnstalleerd waar bezoekers naast de eigen digitale collectie van Illustre Dordracum de digitale archieven en de beeldbank van het Regionaal Archief Dordrecht online kunnen raadplegen.

Kennis zit in boeken en archieven maar is ook te vinden bij mensen, bij onze leden. Daarom willen wij die kennis met elkaar delen. In een ruimte waar ouderwets in boeken kan worden gesnuffeld, maar waar ook achter computers kan worden gewerkt. Of waar men aan een grote leestafel rustig kan lezen of studeren. Waar de sfeer hangt die u vooral zelf meebrengt. Dit alles onder het genot van een (zelf gezet) kopje koffie of thee in een sfeer die hierbij past!

Aandacht voor cultuurhistorische instellingen
Verenigingen en stichtingen die aangesloten zijn bij het Historisch Platform Dordrecht worden van harte uitgenodigd om zich bij ons aan te sluiten. In het Augustijnenhof richten wij een ruimte in waar deze instellingen zich kunnen presenteren en waar aan ledenwerving kan worden gedaan. Wij stellen die cultuurhistorische instellingen in de gelegenheid om voor een redelijke prijs vergaderruimte te huren, indien zij daar zelf niet over beschikken. Met een zich terugtrekkende overheid is het bundelen van krachten een voorwaarde om te overleven!

Vrijwilligers gezocht
We zoeken vrijwilligers die het documentatiecentrum willen bemannen. Er moet een inventaris worden gemaakt van de ongeveer 14 strekkende meter boeken en tijdschriften in onze bibliotheek. Vervolgens zoeken we vrijwilligers die mensen willen leren hoe er effectief in de digitale archieven moet worden gezocht, want dat is lang niet voor iedereen even duidelijk. We gaan […]

  • Marieke van Leeuwen

Gedicht: MVNT van HOLLANT

Op 26 maart 2015 werd het Jaarboek 2014 ‘Geslagen te Dordrecht: Terugblik op de Munt van Holland’ gepresenteerd. Om deze feestelijke gebeurtenis te omlijsten, vroeg de Vereniging Oud-Dordrecht Marieke van Leeuwen een toepasselijk gedicht te schrijven.

MVNT van HOLLANT

de hertog, graaf van Holland
vond bodem voor zijn muntenplan
de landmeters maten met hun latten
de koopgrond en de stallen
van Voor- tot achterstraat

graveurs wisten een roos
een maagd, een leeuw
met of zonder vrijheidshoed
in hun besloten tuin
een laag reliëf te geven
de koper liet er koper slaan
door vakbekwame munters

twee eeuwen later
gaf Karel met de lange kin
keizer van het Roomse Rijk
de opdracht om de zaak eens
grondig te vernieuwen

zo kreeg de Munt haar poort
met bonte gevelsteen
en boven de buitendeur
een fraai fronton waaronder
de V van vijf in plaats van U
en de naam van het gewest

de waardijn, de muntmeester
de stempelsnijders en essayeurs
woonden in het lange pand of
gingen door de poort op weg
naar schroefpersen en pletmolens
naar aambeeld, hel of magazijn
naar smelthuis of smidse
naar koper, zilver, goud

het ambacht ging over van vader
op zoon en weer op zoon
het zware ongezonde werk
voor vijf of zeven stuivers daags
was onbelast een aanslag
op lijf en leden; de mannen
raakten verlamd of gingen
te vroeg naar hun kapel
Eligius achterna

de tijd verstrijkt en alles verandert
het ambacht, mallen en modellen
zwijnen, geiten en naakte barbaren
vervingen de vorstenkoppen
de valsemunters en de dieven
werden niet meer gekookt
in een ketel olie of lood

de Fransen kwamen en pleitten
voor gelijkheid en broederschap
voorrechten moesten afgepakt
Lodewijk de Goede, broeder
van de kleine korporaal
sloot de Dordtse Munt
en Utrecht werd de plaats
waar koning en koningin
voortaan geslagen worden

vrijmetselaars zochten hun heil
in het gesloten gebouw
gezel, leerling en meester
brachten hun geheimen mee
muziek was tot voor kort
door de muren te horen
in die klinkende Munt
werden snaren geraakt

er is weer reuring in het rijk
van gangen en lokalen
er wordt weer getekend
een model gemaakt
gips, metaal of stof gebruikt
beelden geplaatst in de
oude muntmeesters’ tuin
zo is het vast goed

maar nee
er wordt in de Munt
geen munt meer geslagen
munt uit de Munt slaan is
het refrein van
deze tijd

  • Archeologische vondsten in Huis Scharlaken Dordrecht

Wandeling: Middeleeuws Dordrecht en Archeologie in de Binnenstad

Wandeling met als thema: Middeleeuws Dordrecht en archeologie in de binnenstad van Dordrecht.

De wandeling zal plaatsvinden in drie groepen onder leiding van onze deskundige stadsarcheologen Jacqueline Hoevenberg, Deborah Paalman en Marc Dorst. U dient zich aan te melden vóór 16 september 2015 via activiteiten@oud-dordrecht.nl onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer (u vindt dit 4-cijferig nummer in de rechterbovenhoek van de adressticker als u post van ons ontvangt).

De kosten voor deelname aan deze wandeling bedragen 3,50 euro per persoon, graag contant en gepast te voldoen voor aanvang van de wandeling.

Datum: Zaterdag 26 september 2015
Start locatie: Café De Vreemde Eend
Adres: Bagijnhof 27, Dordrecht
Inloop met koffie/thee: vanaf 9.30 uur
Start: 10.00 uur
Duur wandeling: 2 uur

Voor leden van de Vereniging Oud-Dordrecht en hun partners/huisgenoten.

  • Nederlands grote rivieren – Drie eeuwen strijd tegen overstromingen

Lezing: Nederlands grote Rivieren – Drie Eeuwen Strijd tegen de Overstromingen

De loop van onze rivieren is grotendeels gevormd door onszelf. Driehonderd jaar geleden waren de rivieren breed en ondiep met zandbanken en platen. Dat was zeker ook het geval met de Merwede tussen Gorcum en Dordrecht. Men sprak van `bedorven’ rivieren. Ze bevroren regelmatig en er ontstonden ijsdammen. Iedere paar jaar braken de dijken. Om deze rivieren beter te controleren en overstromingen tegen te gaan, werd er flink ingegrepen in het landschap. Moest men de dijken verhogen of was het beter om ze te verlagen? Moest men een nieuwe Merwede maken of een overlaat door het Land van Altena? Welke strijd tussen dorpen en steden, provincies, waterschappen en dijkcolleges ging vooraf aan het vinden van de juiste oplossing? Met name Dordrecht was vaak een tegenstander van noodzakelijke ingrepen.

Vóór 1850 was de oplossing verspreiding van het rivierwater over het land. Daarná koos men voor normalisatie van de rivieren. Er werden nieuwe uitgangen voor de rivieren gemaakt: de Nieuwe Merwede, de Nieuwe Waterweg, de Bergsche Maas. Na de hoogwaters van 1993 en 1995 schrokken we geweldig. Dit had niemand verwacht. Het werd de start van het programma ‘Ruimte voor de Rivier’. Nu staan de kranten vol met verhalen over klimaatverandering en hogere rivierafvoeren. Maar hoe zeker is het dat de rivieren steeds meer water moeten afvoeren? En kunnen onze dijken echt niet hoger? Studie van het verleden kan ons veel leren over het heden.

De lezing is gebaseerd op het boek van Ton Burgers ‘Nederlands grote rivieren – Drie eeuwen strijd tegen overstromingen’, uitgegeven door uitgeverij Matrijs. Na afloop van de lezing is het boek te koop.

Ton Burgers (Brielle, 1946) is in 1970 afgestudeerd als civiel ingenieur aan de Technische Universiteit Delft, met als specialisatie waterbouwkunde. Hij werkte achtereenvolgens bij Boskalis, het Waterloopkundig Laboratorium / Delft Hydraulics (nu Deltares) en Royal Haskoning.

Datum: Donderdag 29 oktober 2015
Locatie: Remonstrantse Kerk
Adres: C. de Wittstraat 28, Dordrecht
Ontvangst: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur

Voor leden en belangstellenden.

  • Museum van de Vereniging Oud-Dordrecht in 1900

125 Jaar Vereniging Oud-Dordrecht

 In 2017 bestaat de Vereniging Oud-Dordrecht 125 jaar.
De vereniging werd in 1892 opgericht door onder anderen bankier en kunstverzamelaar mr. Simon van Gijn, kunstschilder Bas Veth en stadsarchivaris mr.dr. J.C. Overvoorde. Aanvankelijk stond het Museum Oud-Dordrecht, gevestigd in de Groothoofdspoort, centraal bij de activiteiten van de Vereniging Oud-Dordrecht. Nadat de vereniging in 1949 het museum, nu bekend als Museum Huis van Gijn, aan de Gemeente Dordrecht had overgedragen, kwam er een andere doelstelling centraal te staan: het wekken van belangstelling voor alles wat te maken heeft met de geschiedenis van Dordrecht. Hiermee probeert de vereniging steun te vinden voor het beschermen van het bijzondere stadsgezicht van Dordrecht en het behoud van de vele monumenten in de stad.

Het bestuur wil het 125-jarig bestaan niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het heeft daarom voorgesteld het Lustrum op een aangename, en tegelijkertijd culturele wijze te vieren. Mogelijkheden daarvoor zijn er te over in onze mooie stad!

Echter, om een indrukwekkend feest te organiseren hebben wij hulp nodig. Daarom heeft het bestuur een speciale lustrumcommissie samengesteld, die de taak heeft gekregen dit onvergetelijke feest voor te bereiden.

In de periode voorafgaand aan het grote Lustrumfeest zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van de plannen.