STATUTEN van de VERENIGING OUD-DORDRECHT

gewijzigd vastgesteld ingevolge het besluit van de algemene vergadering der
vereniging de dato 31 oktober 1979 en neergelegd in een akte van statutenwijziging
welke op 8 mei 1980 is verleden voor J.M. Bruns, notaris te Dordrecht

Naam, zetel en duur

Artikel 1

De vereniging is genaamd: Vereniging Oud-Dordrecht.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Dordrecht.

Artikel 2

De vereniging duurt voor onbepaalde tijd voort.

Doel

Artikel 3

De vereniging stelt zich ten doel:

 1. Het beschermen, dan wel het ontplooien van alle activiteiten dienstig tot het beschermen van het stadsgezicht van Dordrecht in zijn geheel, alsmede van de wezenlijke onderdelen daarvan, zoals monumenten, beeldbepalende bouwwerken, straat- en pleinruimten, tuin- en straatmeubilair, bruggen en het natuurschoon in en rond de stad, alles in de ruimste zin des woords.
 2. Het leveren van actieve bijdragen tot bovengenoemde doelstelling, daar waar nodig behulpzaam te zijn bij het in goede staat houden of doen houden van alle roerende en onroerende goederen, van belang voor de geschiedenis van Dordrecht.
 3. Het – waar nodig – in eigendom verkrijgen en permanent of tijdelijk beheren van onder b. bedoelde goederen, met het oogmerk deze in goede staat te brengen en te behouden.
 4. Het opsporen en verzamelen van gegevens met betrekking tot de geschiedenis van Dordrecht, alsmede het uitgeven van deze gegevens, dan wel het bevorderen en steunen van zulke uitgaven.
 5. Het wekken van belangstelling voor alle verzamelingen betrekking hebbend op de geschiedenis van Dordrecht en het bevorderen van of bijdragen in het behoud van bestaande of nog te vormen verzamelingen voor de stad.
 6. Het geven van adviezen ter bereiking van bovengenoemde doelstellingen, dan wel het verschaffen van alle middelen om de uitvoering van deze adviezen te bewerkstelligen.
 7. Het samenwerken met alle personen, instanties en instellingen, die op een speciaal terrein, dan wel in algemene zin de belangstelling voor de schoonheid en de historie van de stad Dordrecht willen activeren, de gemeentelijke en provinciale overheid daaronder begrepen. h. Al hetgeen ter verwezenlijking van voormelde doelstellingen dienstig kan zijn.

Geldmiddelen

Artikel 4

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 1. bijdragen en contributies van leden der vereniging;
 2. subsidies;
 3. erfstellingen en legaten;
 4. schenkingen;
 5. alle andere baten, die aan de vereniging toevloeien.

Artikel 5

De bestuurders zullen omtrent de belegging van de gelden der vereniging gehouden zijn die belegging te doen zoals een goed financier betaamt. Wanneer het zuiver saldo over enig verenigingsjaar de som van tienduizend gulden (f. 10.000,–)[1] te boven gaat, zal dit saldo moeten worden belegd[2].

Bestuur

Artikel 6

 1. Het bestuur der vereniging bestaat uit een oneven aantal leden, met een minimum van vijf.
 2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd.
 3. In een bestuursvacature wordt door de eerstvolgende algemene vergadering voorzien.
 4. Indien als gevolg van het ontstaan van een of meer vacatures niet langer wordt voldaan aan het bepaalde in het eerste lid, vormen niettemin de overblijvende bestuursleden tezamen het bestuur, met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen, onverminderd het bepaalde in het derde lid.

Artikel 7

 1. Het bestuur stelt de nodige kandidaten ter voorziening in bestuursvacatures en maakt daarvan melding in de oproeping ter vergadering.
 2. Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door tien leden of – zo dit minder is – door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende der stemmen in de algemene vergadering, mits deze voordracht schriftelijk en voorzien van de handtekeningen der aanvragers aan het bestuur plaats vindt uiterlijk drie dagen[3] vóór de vergadering, waarop de verkiezing zal worden gehouden. Een kandidaatstelling moet vergezeld gaan van een verklaring van de kandidaat, dat hij in beginsel hiermede instemt.
 3. In de jaarlijkse algemene vergadering treden tenminste twee der bestuursleden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster[4]. De aftredende leden zijn dadelijk herkiesbaar. Een bestuurslid, dat benoemd is in een vacature, treedt af in het jaar, waarin degene, wiens plaats hij inneemt, zou hebben moeten aftreden.
 4. Een bestuurder kan voor zijn bestuurslidmaatschap bedanken, in welk geval het bestuurslidmaatschap eindigt op de door hem daartoe aangegeven dag.
 5. Het bestuurslidmaatschap eindigt wanneer de bestuurder ingevolge een rechterlijke beslissing de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, alsmede wanneer het bestuurslid het lidmaatschap der vereniging verliest.
 6. leder bestuurslid kan te allen tijde door de ledenvergadering worden ontslagen. Het besluit daartoe behoeft een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 8

 1. De voorzitter van het bestuur zal door de algemene vergadering uit de bestuursleden worden aangewezen.[5]
 2. De bestuurders kiezen uit hun midden een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris, een adjunct-secretaris en een penningmeester.
 3. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.
 4. Het bestuur regelt de taakverdeling tussen de bestuursleden. Bij langdurige afwezigheid of bij tussentijds aftreden van een bestuurslid zal diens functie door een der andere bestuursleden worden waargenomen.
 5. De voorzitter van het bestuur leidt alle vergaderingen; bij diens ontstentenis of afwezigheid worden deze geleid door de plaatsvervangend voorzitter, respectievelijk door de secretaris of de penningmeester van het bestuur.
 6. De penningmeester beheert onder verantwoordelijkheid van het bestuur de gelden der vereniging en zorgt voor het innen van alle aan de vereniging toekomende gelden en betaling van haar schulden. Hij houdt namens en onder verantwoordelijkheid van het bestuur nauwkeurig boek van de vermogenspositie der vereniging en is voor de onder zijn beheer staande fondsen, behoudens overmacht, aansprakelijk. Bij tussentijds aftreden legt hij rekening en verantwoording af aan zijn opvolger of een daartoe door het bestuur aangewezen commissie. Hij is verplicht, de aanwijzingen van het bestuur op te volgen en het bestuur op eerste vordering inzage van de financiële administratie te verlenen.
 7. De secretaris bewaart het archief van de vereniging en de notulen van de vergaderingen.
 8. Het bestuur vergadert zo dikwijls (als) zulks door de voorzitter of tenminste twee andere bestuursleden noodzakelijk wordt geoordeeld.
 9. De oproepingen voor de vergaderingen van het bestuur geschieden door de voorzitter minstens acht dagen tevoren. Bij voltalligheid is men niet aan een termijn van oproeping gehouden.
 10. Alle besluiten van het bestuur moeten worden genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen. De besluiten van het bestuur zijn alleen dan van kracht, wanneer tenminste de helft van het aantal bestuurders ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Op de besluitvormingsprocedure is voor het overige het dienaangaande voor de algemene vergadering bepaalde van overeenkomstige toepassing.
 11. Van de bestuursvergadering worden notulen gehouden door de voorzitter en de secretaris of hun plaatsvervangers.
 12. De bestuurders genieten voor hun bemoeiingen geen presentiegeld, noch enige andere vergoeding.

Artikel 9

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
 3. Het bestuur is slechts met toestemming van de algemene vergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt. Van de toestemming der algemene vergadering blijkt tegenover derden genoegzaam uit een door de secretaris voor eensluidend gewaarmerkt uittreksel of afschrift van de notulen der desbetreffende vergadering.

Vertegenwoordiging

Artikel 10

 1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door tenminste twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur, hun plaatsvervangers in geval van belet of ontstentenis daaronder begrepen.
 2. Aan het bestuur als zodanig komt geen vertegenwoordigingsbevoegdheid toe.

Leden

Artikel 11

 1. De vereniging kent:
  1. ereleden;
  2. leden van verdienste;
  3. gewone leden.
 1. Ereleden zijn zij, die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben en die op voorstel van het bestuur of op voorstel van tenminste één/tiende van het totaal aantal leden (ereleden, leden van verdienste en gewone leden der vereniging) worden benoemd door de algemene vergadering.
 2. Leden van verdienste zijn zij, die zich op een of andere wijze bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en die door het bestuur als zodanig zijn benoemd.
 3. Gewone leden kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen. Over de toetreding van gewone leden beslist het bestuur in hoogste ressort, bij welk bestuur ook de aanmelding als zodanig moet geschieden.
 4. Ereleden en leden van verdienste hebben dezelfde rechten en verplichtingen als gewone leden. Zij zijn evenwel vrijgesteld van iedere contributie.

Artikel 12

 1. Het lidmaatschap eindigt:
 2. door overlijden of, indien het een rechtspersoon betreft, doordat deze ophoudt te bestaan;
 3. door opzegging door het lid;
 4. door opzegging namens de vereniging;
 5. door ontzetting.
 6. Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk aan het bestuur, uitsluitend tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
 7. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, uitsluiten(d) indien het lid ook na sommatie in gebreke blijft de verschuldigde contributie te voldoen, wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt bij brief en met opgaven van redenen. De opzegging geschiedt uitsluitend tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken, tenzij redelijkerwijze van de vereniging niet kan worden gevergd, het lidmaatschap te laten voortduren.
 8. Ontzetting wordt uitgesproken door het bestuur, uitsluitend wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De betrokkene wordt ten spoedigste bij aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Hem staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de algemene vergadering open.

Artikel 13

 1. De gewone leden zijn een jaarlijkse contributie verschuldigd welke, op voorstel van het bestuur, door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
 2. Bij tussentijdse aanvang of beëindiging van het lidmaatschap, is de contributie over het gehele lopende verenigingsjaar verschuldigd.

De algemene vergadering

Artikel 14

Jaarlijks in de eerste helft van het kalenderjaar wordt een algemene vergadering van leden der vereniging gehouden. Daarin komt ter behandeling aan de orde:

 1. het door de secretaris namens het bestuur uit te brengen verslag over het afgelopen verenigingsjaar;
 2. de rekening en verantwoording door de penningmeester namens het bestuur, over het afgelopen verenigingsjaar;
 3. de verkiezing van één of meer leden van het bestuur, naar gelang van de in het afgelopen verenigingsjaar of door periodiek aftreden ontstane vacatures;
 4. verslag van de commissie, benoemd door de algemene vergadering van leden der vereniging, tot het nazien van de rekening over het afgelopen verenigingsjaar,   én
 5. de benoeming van de commissie door de algemene vergadering van leden tot het nazien van de rekening over het lopende boekjaar.

Artikel 15

 1. Voorts zullen algemene vergaderingen van leden der vereniging worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht of wanneer tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende der stemmen in de algemene vergadering, zulks in een met redenen omkleed schriftelijk verzoek, aan het bestuur gericht, verlangt.
 2. In het laatste geval is het bestuur verplicht een algemene vergadering van leden der vereniging bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van zo’n schriftelijk verzoek, bij gebreke waarvan de verzoekers het recht hebben zelf tot het beleggen der verzochte vergadering over te gaan.

Artikel 16

 1. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt door of namens het bestuur, bij aan alle leden toe te zenden oproepingsbrieven, waarin tevens de agenda wordt vermeld. De oproepingen maken tevens melding van de plaats waar eventuele voorstellen tot statutenwijziging of ontbinding ingevolge de wet voor alle leden ter inzage worden gelegd.
 2. De oproepingstermijn bedraagt tenminste veertien dagen.
 3. Stemming over zaken geschiedt mondeling en hoofdelijk. Indien geen der ter vergadering aanwezige leden zich daartegen verzet, kan de voorzitter der vergadering stemming bij acclamatie toelaten.
 4. Stemming over personen geschiedt schriftelijk bij gesloten briefjes. Indien geen der ter vergadering aanwezige leden zich daartegen verzet, kan de voorzitter de vergadering mondelinge stemming toelaten. De mondelinge stemming geschiedt alsdan hoofdelijk, indien geen der ter vergadering aanwezige leden zich daartegen verzet, kan de voorzitter der vergadering stemming bij acclamatie toelaten.
 5. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, behoudens indien en voor zover in deze statuten anders wordt bepaald.
 6. Blanco stemmen, alsmede onduidelijk ingevulde, ondertekende of van bijvoeging voorziene stembriefjes worden geacht niet geldig te zijn uitgebracht.
 7. Indien bij stemming over personen de volstrekte meerderheid niet wordt behaald, vindt herstemming plaats, waarbij de kandidaat afvalt die bij de vorige stemming het geringste aantal stemmen op zich verenigde. Indien het geringste aantal stemmen door meer dan één kandidaat werd behaald – daaronder begrepen het geval dat alle kandidaten een zelfde aantal stemmen op zich verenigden, wordt in een tussenstemming met eenvoudige meerderheid der geldig uitgebracht stemmen en bij gebreke van zodanige meerderheid door het lot bepaald wie van hen zal afvallen. De hiervoor omschreven procedure wordt zo nodig herhaald tot de volstrekte meerderheid is behaald of nog slechts één kandidaat is overgebleven. In het laatstgenoemde geval is de als enige overgebleven kandidaat gekozen, ook indien hij niet de volstrekte meerderheid mocht hebben verkregen.
 8. Behoudens het hiervoor bepaalde, beslist de voorzitter der vergadering over de wijze van stemming en de verder bij de besluitvorming te volgen procedure. Zijn ter vergadering uitgesproken en aldaar niet onverwijld aangevochten oordeel omtrent het al dan niet tot stand komen van een beslissing alsmede omtrent de inhoud daarvan indien niet over een schriftelijk voorstel werd gestemd, is bindend.

Verenigingsjaar en verslaggeving

Artikel 17

 1. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
 2. Binnen zes maanden na afloop van ieder kalenderjaar maakt het bestuur een balans en een staat van baten en lasten op. Het is verplicht, deze stukken gedurende tenminste tien jaar te bewaren.
 3. Op de jaarlijkse algemene vergadering wordt namens het bestuur door de secretaris verslag uitgebracht over het afgelopen verenigingsjaar en door de penningmeester rekening en verantwoording gedaan van het financiële beheer over het afgelopen verenigingsjaar. Voorts brengt de commissie tot het nazien van de rekening haar verslag uit.
 4. Goedkeuring van het verslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.

Commissies en werkgroepen

Artikel 18

 1. Het bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid de behartiging van bepaalde bestuurstaken opdragen aan één of meer commissies en/of werkgroepen.
 2. De commissies en werkgroepen worden door het bestuur ingesteld en opgeheven. Het bestuur regelt hun samenstelling en werkwijze.
 3. Commissies en werkgroepen dienen voor tenminste de helft te bestaan uit leden der vereniging. Tenminste twee leden dienen lid van het bestuur der vereniging te zijn.
 4. Van de instelling, samenstelling en opheffing van de commissies en werkgroepen doet het bestuur mededeling in de eerstvolgende algemene vergadering.

Huishoudelijk reglement

Artikel 19

 1. De ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met deze statuten en geen onderwerpen betreffen ten aanzien waarvan de wet regeling in de statuten voorschrijft.

Wijziging van de statuten en van het huishoudelijk reglement

Artikel 20

De bepalingen van deze statuten en van het huishoudelijk reglement, zoals deze respectievelijk bij deze akte en bij de in artikel 19 hiervóór vermelde vaststelling van het huishoudelijk reglement luiden, kunnen slechts worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering van de leden der vereniging in een vergadering, waarin tenminste de helft van het aantal leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van twee/derde gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen. Mocht in een zodanige vergadering de helft van het aantal leden der vereniging niet tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, dan kan tot wijziging als in het eerste lid van dit artikel bepaald, worden besloten in een binnen één maand na zodanige algemene vergadering nieuw bijeen te roepen algemene vergadering, te houden uiterlijk zes weken na de eerstbedoelde vergadering. In een zodanige vergadering kan met voorschreven meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen worden beslist, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden der vereniging. Tot wijziging van de artikelen 20, 21 en 22 van de statuten kan slechts worden besloten met algemene stemmen in een algemene vergadering, waarin alle leden der vereniging tegenwoordig zijn, dan wel bij referendum, waarbij alle leden der vereniging schriftelijk zullen hebben verklaard met het desbetreffend voorstel in te stemmen.

Beëindiging van de vereniging

Artikel 21

Mochten te eniger tijd de bezittingen der vereniging zijn gedaald tot een bedrag of een waarde van beneden tien gulden, dan kan de vereniging op voorstel van het bestuur en op de wijze als in artikel 20 voor wijziging van de statuten of van het huishoudelijk reglement is voorgeschreven, door de algemene vergadering van leden der vereniging als ontbonden worden verklaard. Zodanig besluit kan ook op gelijke wijze, als in het eerste lid van dit artikel omschreven, genomen worden, wanneer het doel der vereniging niet meer verwezenlijkt mocht kunnen worden.

Artikel 22

Bij ontbinding van de vereniging zal het batig saldo, na betaling van de schulden der vereniging, moeten worden bestemd tot gelijk of soortgelijk doel als dat, hetwelk de vereniging beoogt, en daartoe worden overgedragen aan één of meer rechtspersonen die een gelijk of aanverwant doel als dat der vereniging beogen, in de eerste plaats voor wat betreft de gemeente Dordrecht en zo dit niet mogelijk is aan één of meer rechtspersonen, die een soortgelijk doel hier te lande beogen, met inachtneming evenwel van het bepaalde in artikel 19, lid 7, van de Wet op stichtingen.

Artikel 23

 1. De aanwijzing van de rechtspersoon (rechtspersonen) als bedoeld in artikel 22 geschiedt door de algemene vergadering.
 2. In artikel 22 dient in plaats van “artikel 19 lid 7 van de Wet op stichtingen” te worden gelezen: “artikel 20 lid 3 van het boek 2 van het Burgerlijk Wetboek”, zijnde de Wet op stichtingen (Staatsblad 1956 nummer 327) vervallen ingevolge de wetten van acht april negentienhonderd zes en zeventig (Staatsblad 1976 nummers 228 en 229)

Slotbepaling

Artikel 24

In gevallen waarin door de wet, deze statuten en het huishoudelijk reglement niet wordt voorzien, beslist het bestuur.


Voetnoten:
[1] 4500 €
[2] “belegd” tevens in de betekenis: gedeponeerd op een rentegevende (spaar)rekening.
[3] om de leden tijdig te kunnen informeren over gestelde tegenkandidaten, is het raadzaam deze kandidaatstelling ten minste 14 dagen vóór de vergadering bij het bestuur in te dienen.
[4] het rooster van aftreden is op de website te vinden.
[5] Tegenkandidaten kunnen worden gesteld volgens de procedure vermeld bij artikel 7 sub 2, waarbij de kandidaat eerst formeel in het bestuur moet worden gekozen. Daarna kan de algemene vergadering d.m.v. de stemprocedure volgens artikel 16 sub 4 bepalen, wie van de kandidaten wordt aangewezen tot voorzitter.