Over het ontstaan van Dordrecht zijn er nog steeds meer mythen dan feiten beschikbaar. Dat de eerste bewoners zich zo in de 10e eeuw langs de Thuredrith vestigden is vrijwel zeker en ook dat de huidige Wijnhaven daar onderdeel van was. Over de Voorstraathaven, het stuk tussen Visbrug en Grote Kerk, zijn de meningen al minder eenduidig. Is dat aan het eind van de 13e eeuw gegraven of was dat er ook al rond het jaar 1000?

En dan de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Die zou ergens in de 12e eeuw ontstaan zijn bij een stormvloed, of nog later na de afdamming van de Maas bij Heusden. Of was die riviertak er ook al in 1000? Dat kan belangrijk zijn omdat dat mede bepaalt of er, toen de eerste mensen zich hier vestigden, al een goede verbinding over water was. En dat kan juist weer een aanleiding geweest zijn om zich hier te vestigen.

In de 19e eeuw werden hierover hooglopende discussies gevoerd met name tussen van Dalen, de stadsarchivaris, en Ramaer, een inspecteur-generaal van Waterstaat. 100 jaar geleden schreef de Dordtse geograaf Easton daarover een stuk in het tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap met de titel “Het Dordtse probleem”. Dat was een poging om een eind te maken aan de discussies maar dat is niet echt gelukt. Nog in de jaren ’90 van de vorige eeuw werden er stukken geschreven over hoe het nou echt zat maar ook dat kon de discussie niet beëindigen.

Op dinsdag 20 februari wil Oud Dordrecht aandacht besteden aan de onduidelijkheid over de start van Dordrecht. Zijn we inmiddels verder of blijft het gissen? En zijn er mogelijkheden om de bestaande kennislacunes op te vullen? Vanuit drie verschillende invalshoeken zal het verhaal tegen het licht gehouden worden. Henk ’t Jong zal als mediëvist presenteren wat er uit de geschreven bronnen te halen is. Omdat dat er over Dordrecht zelf niet zo veel zijn, zal hij ook beschrijvingen van de wijdere omgeving meenemen. Gerrit Jan Schiereck zal als waterloopkundige een poging doen aan te geven of er vanuit de fysica wellicht iets zinnigs te zeggen is. Wetten kun je overtreden, met natuurwetten is dat lastiger, of is ook dat maar schijnzekerheid? Marc Dorst tenslotte zal als archeoloog vertellen wat de Dordtse bodem te bieden heeft en wat daar eventueel nog meer te halen is. Hij zal een overzicht geven wat er in het verleden onderzocht is en wat er uit recente boringen gekomen is.

Geschiedenis haal je vandaag de dag niet alleen maar uit boeken en oorkonden, zeker niet bij een ingewikkeld verhaal zoals hier waarbij er zo veel onzeker is. Een multidisciplinaire benadering is dan onvermijdelijk. Niet alleen de bodem wordt erbij gehaald maar ook de computer wordt ingeschakeld om geschiedenis te schrijven. Als resultaat van de avond hopen de organisatoren dat er een paar mythen afgevoerd kunnen worden en dat er zicht is op verder onderzoek. En er zal natuurlijk altijd wat te raden blijven. Eén ding is zeker: Naast een mooie toekomst heeft Dordrecht ook nog een mooi en interessant verleden voor zich.

Datum: Dinsdag 20 februari 2018
Locatie: Trinitatiskapel
Adres: Vriesestraat 22, Dordrecht
Ontvangst: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur

Voor leden van de Vereniging Oud-Dordrecht én belangstellenden.

 

Grondonderzoek door Mark Dorst (geel vest), Henk ’t Jong (met baard), Jeroen Nipius en onze eigen Sjoerd de Meer (rode jas).