jaarboek VOD 2011In dit Jaarboek wordt een overzicht geboden van de religieuze gebouwen van Dordrecht en omgeving sinds de 11de eeuw. Het boek behandelt die locaties waar geloofsgemeenschappen op reguliere basis samenkwamen, zonder uitputtend in te gaan op de geschiedenis van die religieuze gemeenschappen zelf. Behalve alle christelijke kerken, kapellen en plaatsen van samenkomst, zijn ook de joodse synagogen en de islamitische moskeeën opgenomen.

Religie is eigen aan het menselijke bestaan. Zodra er mensen in dit gebied van het huidige Eiland van Dordrecht leefden, zullen er niet alleen mythen, maar ook rituelen zijn geweest die op speciale plaatsen werden uitgevoerd. Vaak waren dat al dan niet bebouwde elementen in het landschap – heuvels, terpen, grafvelden – in de nabijheid van water, rivieren of bronnen. In een uitgebreide inleiding schetst de auteur de ontwikkeling door de eeuwen heen vanaf dit eenvoudige begin tot aan de ‘explosie’ van kerkbouw en religieuze locaties in de 20ste eeuw. Daarbij worden de ontwikkelingen en initiatieven die niet tot de ‘officiële’ stromingen behoorden, niet vergeten.

De ‘sacrale locaties’ worden in chronologische volgorde behandeld. Voor de middeleeuwen is dat eigenlijk niet doenlijk, omdat we voor de stichtingsjaren van kerken of kapellen vaak in het duister tasten. Slechts om symbolische redenen opent de reeks met het op 1028 gedateerde kerkgebouwtje van Wolbrantskerke. Daarna volgen nog 129 locaties waar in een bepaalde periode groepen gelovigen samenkwamen. Bij elke beschrijving wordt eerst de totstandkoming van de betreffende religieuze locatie toegelicht, draaiend om de simpele vragen van waar, wie, wanneer en waarom. Daarna volgt informatie over het exterieur, dan over het interieur en (indien er is gegraven) een samenvatting van de archeologische gegevens. Een apart aandachtspunt vormen de orgels: dit jaarboek bood tevens de gelegenheid het Dordtse kerkorgelbestand in historisch perspectief te inventariseren.

Iedere locatie is zo goed mogelijk in beeld gebracht met prenten, oude foto’s, kaartfragmenten, details van bouwtekeningen, enz. Een uitgebreide literatuurlijst en een index completeren dit werk, dat zowel interessant zal zijn voor onderzoekers en liefhebbers van de Dordtse stadshistorie, als voor mensen met belangstelling voor de (plaatselijke) religieuze geschiedenis.
Het boek is voorzien van een uitgebreide literatuurlijst en een index op de locaties.

Heilige plaatsen in een Hollandse stad
Subtitel: Duizend jaar religieuze gebouwen op het Eiland van Dordrecht
ISBN/EAN: 978-90-812135-0-9
Samensteller/auteur: Fred van Lieburg
Uitgever: Vereniging Oud-Dordrecht
Illustraties: Afbeeldingen in zwart/wit en kleur
Aantal pagina’s: 236
Verschijningsdatum: 25 oktober 2012
Winkelprijs: € 15,95

Dit jaarboek van Oud-Dordrecht is te bestellen via publicaties@oud-dordrecht.nl